Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

Moving Average (MA) หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  เกิดจากการคำนวณ หาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นที่ผ่านมาในช่วงเวลาต่างๆ โดยเมื่อราคาของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ อาจจะคำนวณจาก ราคา ปิด เปิด สูงสุด ต่ำสุด มาคำนวณด้วยก็ได้ แล้วแต่โมเดล รูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยนั้นๆ สรุปง่ายๆ

Read more